Polityka
Prywatności >

Polityka Prywatności i plików cookies
Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest APT 4 WORK Sp. z o.o z siedzibą w Wrocławiu 50-244, pl. Św. Macieja 21, NIP: 897 180 87 95 (zwany dalej „APT 4 WORK”).

Adres do korespondencji Administratora:
APT 4 WORK
pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?
APT 4 WORK będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:
a) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usług z zakresu rozwoju osobistego i biznesowego i usług z tym związanych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);
b) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi sklepu internetowego, w tym obsługi i realizacji zamówień (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO);
c) realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestie podatkowe oraz rachunkowo-księgowe);
d) komunikacji (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
e) działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
f) obsługi komentarzy na blogu (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) zapewnienia funkcjonowania komentarzy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) obsługi newslettera (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. APT 4 WORK będzie przetwarzać w szczególności:

  • dane, które Pan/Pani podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej, czy też podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, zamówienia internetowego, zgody na newsletter tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?
W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
  • podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT,
  • podmiotowi zapewniającemu techniczno-organizacyjne funkcjonowanie witryny internetowej, w tym opcji komentowania czy też przesyłania newslettera.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do APT 4 WORK z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe w procesie wnioskowania o kredyt.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) APT 4 WORK może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących w ramach usług z zakresu rozwoju osobistego i biznesowego.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług sklepu internetowego, czy też usług APT 4 WORK w zakresie rozwoju osobistego i biznesowego. Podanie danych osobowych umożliwia także komentowanie postów na blogu.

7. Newsletter
W ramach witryny istnieje możliwość subskrybowania Newslettera. W tym celu konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od APT 4 WORK. Za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej (e-mail), informujemy o nowych wpisach na blogu, ofertach produktów wirtualnych, szkoleniach czy też promocjach w sklepie internetowym.

Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie poprze kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@apt4work.eu

8. Komentarze
Istnieje możliwość dodawania komentarzy do postów umieszczanych na blogu. W celu dodania komentarza konieczne jest podanie przynajmniej nazwy użytkownika, która będzie przypisana do komentarza oraz adres e-mail. Nazwa użytkownika może zawierać abstrakcyjną nazwę albo dane osobowe np. imię i nazwisko. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. Z systemu komentarzy można korzystać jako zarejestrowany użytkownik albo użytkownik bez rejestracji.

Dodany komentarz wraz z danymi upublicznionymi w ramach ustawień systemu komentarzy będzie widoczny na blogu. Komentarz w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią usunięty lub zmodyfikowany.

System komentarzy obsługiwany jest przez APT 4 WORK.

9. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
2. 
sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do APT 4 WORK o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
3. 
usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do APT 4 WORK o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) 
wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d) 
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) 
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega APT 4 WORK;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
4. ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do APT 4 WORK o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający APT 4 WORK sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) APT 4 WORK nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) 
wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie APT 4 WORK są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
5. przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do APT 4 WORK o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
6. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
7. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez APT 4 WORK Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.
10. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w CEIDG:

APT 4 WORK
pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław

12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
Nasza strona internetowa apt4work.eu  używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych.

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez :

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.